doprava zadarmo od 50 € v rámci Slovenskej Republiky

Politika ochrany súkromia

ZÁSADY OCHRANY A BEZPEČNOSTI OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto dokumente sú vysvetlené zásady a rozsah spracovania osobných údajov Zákazníkov, ich práva a povinnosti e-shopu ako prevádzkovateľa údajov. Zdôrazňujeme, že e-shop Candytm používa najmodernejšie technické a organizačné opatrenia, vďaka ktorým je zaručená vysoká úroveň ochrany spracovania osobných údajov a ich zabezpečenia proti prístupu neoprávnených osôb.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Wojciech Czyżowicz, ktorý vykonáva hospodársku činnosť v rámci spoločnosti CANDY, DIČ 7521430066  ul. Garncarska 43, 97-320 Wolbórz, 

2. Spracúvanie osobných údajov

Zákazník, ktorý chce používať služby e-shopu Candytm bude požiadaný o poskytnutie svojich osobných údajov. Tieto údaje budú spracúvané iba na účely spojené s prevádzkou e-shopu a poskytovaním služieb, ktoré ponúka.

3. Účel spracúvania

Osobné údaje Zákazníka sú potrebné na riadne poskytovanie služieb, a predovšetkým na:

 • odosielanie newslettera,
 • zaregistrovanie sa v e-shope,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 • zúčtovanie,
 • dodanie objednaného tovaru,
 • používanie spotrebiteľských práv.

4. Druhy údajov

Na riadne poskytovanie služieb potrebujeme nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko,
 • doručovacia adresa,
 • emailová adresa a telefónne číslo,
 • informácie o platbe,
 • údaje spoločnosti, ak je kupujúcim podnikateľ.

5. Právny základ

Osobné údaje sú spracúvané podľa predpisov Nariadenia GDPR/Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016/. Základom pre spracúvanie osobných údajov je predovšetkým čl. 6 Nariadenia GDPR.

6. Podmienky pre poskytnutie údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý udeľujete počas registrácie a pri potvrdení uskutočnenej transakcie v e-shope. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je úplne dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné na uzatvorenie zmluvy alebo ďalšie činnosti týkajúce sa poskytovania služieb prostredníctvom e-shopu Candytm.

7. Práva osoby, ktorá poskytuje osobné údaje

Vždy máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme zmenili alebo upravili Vaše osobné údaje. Môžete to taktiež urobiť sami, a to prihlásením sa do e-shopu a otvorením záložky: ÚČET.

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez udania dôvodu. Žiadosť sa môže týkať Vami uvedeného účelu spracúvania. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na všetky účely bude mať za následok zrušenie Vášho účtu v e-shope a zastavenie spracúvania Vašich osobných údajov z našej strany. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na predtým vykonané činnosti.

Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas so spracúvaním Vašich údajov, a to úplne, alebo na Vami uvedený účel. Váš nesúhlas nebude mať vplyv na predtým vykonané činnosti. Vyjadrenie nesúhlasu bude mať za následok zrušenie Vášho účtu v e-shope a zastavenie spracúvania Vašich údajov z našej strany.

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov počas určitej doby alebo v určitom rozsahu, budeme postupovať podľa Vašej žiadosti. Táto žiadosť nebude mať vplyv na predtým vykonané činnosti.

Môžete nás požiadať, aby sme poskytli Vaše údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V tejto veci je potrebné nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom a uviesť názov a adresu subjektu, ktorému máme poskytnúť Vaše údaje, ako aj uviesť rozsah údajov, ktoré majú byť poskytnuté.

Kedykoľvek nás môžete požiadať o informáciu, v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje. Sme povinní Vás informovať o činnostiach, ktoré vykonávame najneskôr do jedného mesiaca od obdržania každej žiadosti.

8. Doba spracúvania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budete aktívnym Zákazníkom. Vaše údaje uchovávame, kým nezrušíte účet v e-shope. Účet môže byť zrušený na Vašu žiadosť, ale aj v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo požiadaním o ich vymazanie.

9. Bezpečnosť údajov

Na spracúvanie Vašich osobných údajov používame najmodernejšie organizačné a technické opatrenia, ktoré sú v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vrátane používania šifrovania pomocou certifikátu SSL.

10. Poverenie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť poverené subjektom, ktoré spolupracujú s e-shopom Candytm v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb, t. j. napríklad za účelom prípravy objednaného tovaru, uskutočnenia platobného procesu a dodania zásielok. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ich ani sa nimi nevymieňame za účelom dosiahnutia zisku alebo pre marketingové účely. Osobné údaje nie sú prenášané mimo územia Európskej únie.

11. Newsletter

Zákazník má možnosť prihlásiť sa k odberu nášho newslettera uvedením svojej emailovej adresy a vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na zasielanie obchodných a marketingových informácií prostredníctvom elektronickej pošty. Pomocou newslettera informujeme o našich najnovších produktoch alebo akciách. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť odber newslettera, a to kliknutím na odkaz zaslaný v newsletteri alebo odoslaním emailovej správy na adresu: objednavky@candytm.sk .

12. Súbory cookie

E-shop Candytm.sk, podobne ako väčšina webových stránok, používa tzv. súbory cookie. Tieto súbory sa ukladajú v pamäti Vášho zariadenia (počítača, telefónu atď.), umožňujú okrem iného používať všetky funkcie stránky, nespôsobia zmeny v nastaveniach Vášho zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookie sa používajú aj. na reklamné a štatistické účely ako aj na prispôsobenie našich webových stránok k individuálnym potrebám Zákazníka. Nastavenia týkajúce sa súborov cookie si môžete zmeniť vo svojom webovom prehliadači. Ak nezmeníte tieto nastavenia, súbory cookie budú uložené v pamäti Vášho zariadenia. Použitím vhodných nastavení Vášho prehliadača môžete kedykoľvek vymazať súbory cookie a zablokovať používanie súborov cookie v budúcnosti.

13. Google Analytics

E-shop Candytm.sk používa mechanizmy na analýzu internetových služieb od spoločnosti Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manger využívajú súbory cookie, ktoré umožňujú analyzovať spôsob používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookie sú zasielané do serverov spoločnosti Google, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, kde sa archivujú. Používateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookie vo webovom prehliadači. V takomto prípade však nebude možné úplné používanie všetkých funkcií webovej stránky. Okrem toho Používateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookie, ktoré sa týkajú používania webovej stránky (vrátane IP adresy) a zasielanie ich spoločnosti Google, ako aj poskytovanie týchto údajov spoločnosťou Google. Toto je možné spraviť nainštalovaním modulu, ktorý je dostupný na nasledovnej adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

14. INFORMÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV VYPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ČL. 13 ODS. 1 A 2 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR)

V súvislosti so vstupom do platnosti a potrebou uplatnenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) uvádzame nasledovné informácie týkajúce sa zásad spracúvania Vašich osobných údajov.

E-shop spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely:

1) poskytnutie Vašich osobných údajov banke FIO BANKA  a.s. („Banka“) v súvislosti s:

a. poskytovaním služby sprístupnenia infraštruktúry pre spracúvanie platieb prostredníctvom Internetu zo strany Banky pre E-shop (právny základ: čl. 6 ods. 1 pís. f) Nariadenia).

b. spracúvaním a účtovaním platieb uskutočnených zákazníkmi E-shopu prostredníctvom Internetu a použitím platobných nástrojov zo strany Banky (právny základ: čl. 6 ods. 1 pís. f) Nariadenia).

c. overením náležitého plnenia zmlúv uzatvorených s E-shopom zo strany Banky, a predovšetkým zabezpečenia ochrany záujmov platiteľov v súvislosti s podávanými reklamáciami (právny základ: čl. 6 ods. 1 pís. f) Nariadenia).

 

15. Záverečné ustanovenia

Ak si myslíte, že e-shop Candytm spracúva Vaše osobné údaje nesprávnym spôsobom, môžete nás kontaktovať. Máte tiež nárok na podanie sťažnosti dozornému orgánu.

V budúcnosti môže byť potrebná aktualizácia zásad ochrany osobných údajov. Ich najnovšia verzia bude vždy dostupná na našej webovej stránke. Budeme Vás informovať o každej zmene obsahu zásad ochrany osobných údajov, napríklad o zmenách týkajúcich sa účelu, na ktorý využívame Vaše osobné údaje alebo Vašich práv.

16. Kontakt s Prevádzkovateľom

Ak chcete uplatniť Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, alebo sa chcete dozvedieť viac o našich zásadách ochrany a bezpečnosti osobných údajov, kontaktujte Prevádzkovateľa prostredníctvom pošty, kontaktného formulára alebo emailu: objednavky@candytm.sk.